Giới Thiệu

  • Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng Khoa học – Công nghệ được thành lập năm 1998. Sau đó đổi tên là Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo Sau đại học vào năm 2001. Với yêu cầu nhiệm vụ mới, năm 2004 Phòng đổi tên thành Phòng Khoa học công nghệ, Nghiên cứu và Phát triển. Cùng với sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới Phòng đổi tên thành Phòng Khoa học công nghệ và Nghiên cứu phát triển cho đến nay (Theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTĐHGTVT ngày 16 tháng 9 năm 2019).

  • Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong quản lý, định hướng các chiến lược khoa học, phát triển Khoa học Công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong giảng dạy và học tập;

Tiếp nhận, cập nhật thông tin, phổ biến, ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ. Công bố kết quả các công trình Khoa học Công nghệ (KHCN); biên soạn tài liệu giảng dạy (TLGD), xuất bản tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải thuộc Trường. Xác minh, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác sở hữu trí tuệ của Nhà trường.

  • Nhiệm vụ

Xây dựng, định hướng, thực hiện kế hoạch phát triển KHCN chung của toàn Trường ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trên cơ sở tham khảo, triển khai theo kế hoạch KHCN của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ;

Hướng dẫn thủ tục đăng ký, hoàn thành hồ sơ đăng ký đề tài. Tham gia xét duyệt và bình chọn các đề tài, cá nhân tiêu biểu cho hoạt động KHCN của Nhà trường;

Phối hợp với các đơn vị trong việc hướng dẫn thực hiện đề cương nghiên cứu khoa học, tuyển chọn đề tài, ứng viên, phương tiện, kinh phí và giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện đề tài hoàn tất báo cáo nghiệm thu đúng kế hoạch;

Kết hợp với các Khoa/Viện/Bộ môn… tổ chức Hội nghị Khoa học hằng năm, Hội thảo khoa học, báo cáo khoa học chuyên đề các cấp, ngành trong nước và có yếu tố nước ngoài;

Hướng dẫn thủ tục đăng ký, hoàn thành hồ sơ đăng ký biên soạn TLGD và giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện, báo cáo nghiệm thu đúng kế hoạch;

Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài vụ lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ, biên soạn TLGD. Đôn đốc cán bộ nghiên cứu khoa học hoàn thành công tác quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học;

Đề xuất phương án, tổ chức thực hiện việc liên kết hợp tác nghiên cứu các dự án, nhiệm vụ, chương trình của Khoa học Công nghệ; Môi trường với các địa phương, các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước;

Báo cáo hoạt động KHCN, tiến độ thực hiện đề tài, nhiệm vụ, chương trình theo định kỳ. Tình hình sử dụng ngân sách cho hoạt động KHCN với Bộ Giao thông vận tải; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học & Công nghệ…

Quản lý hồ sơ và sản phẩm các đề tài, dự án, nhiệm vụ, chương trình KHCN các cấp: Thuyết minh đề cương; tiến độ thực hiện; kết quả nghiệm thu đánh giá từ cấp cơ sở, cấp Tỉnh – Thành phố, Bộ, Quốc gia và liên kết – hợp tác với nước ngoài. Quản lý hồ sơ biên soạn TLGD;

Chủ trì và tổ chức các Hội thảo khoa học, Hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Trường/tỉnh – Thành phố/ trong và ngoài nước của ngành và liên ngành;

Tổ chức tham gia các Hội chợ về thành tựu Khoa học Công nghệ trong và ngoài Trường;

Theo dõi, xác nhận hoạt động Khoa học Công nghệ của các cán bộ,giảng viên, công nhân viên trong toàn Trường;

Tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề về nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên về định hướng nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương và dự toán kinh phí. Hướng dẫn viết báo cáo toàn văn, bài báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài Trường;

Đảm bảo vai trò thường trực, thư ký Ban biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải, chịu trách nhiệm xuất bản và phát hành tạp chí; cập nhật thường xuyên thông tin liên quan đến Khoa học Công nghệ;

Chủ trì và phối hợp, tham gia với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Liên hệ:

  • PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

  • Tầng 2 – Khu A (Phòng 207-208) – Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Địa chỉ: Số 2-Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Điện thoại: (028) 35.120.678 – (028) 38.035.341

  • Email: khcn.ut@gmail.com tapchikhoahoc@ut.edu.vn

  • Thời gian làm việc: Sáng 7h30 – 11h30, Chiều 13h00 – 16h30 (Từ thứ Hai đến thứ Sáu)