Hướng dẫn Biên soạn Tài liệu giảng dạy

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN – THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

  1. Đăng ký biên soạn Tài liệu giảng dạy (TLGD):

Bước

Nội dung

Công việc cụ thể

Đối tượng thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Thông báo đăng ký biên soạn TLGD.

Đăng tải trên website của Trường, Các Khoa/Viện/ Bộ môn triển khai thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị.

-Phòng KHCN&NCPT

-Khoa/Viện/Bộ môn

Đợt 1:Tháng 4

Đợt 2:Tháng 10

2

Chuẩn bị

– Bản đăng ký.

– Đề cương chi tiết TLGD.

– Bản đăng ký biên soạn.

– Đề cương chi tiết TLGD. (Mẫu BM-TLGD-01)

– Tác giả/nhóm tác giả thực hiện

Đợt 1: Hoàn thành trước ngày 10/5

Đợt 2: Hoàn thành trước ngày 10/11

3

Thành lập Hội đồng đánh giá đề cương chi tiết

– Thành lập Hội đồng xét và đánh giá đề cương chi tiết TLGD.

– Họp xét và đánh giá đề cương chi tiết TLGD.

– (QĐ, Mẫu BM-TLGD-02).

Hội đồng KH Khoa/Viện/Bộ môn

Đợt 1: Hoàn thành trước ngày 30/5

Đợt 2: Hoàn thành trước ngày 30/11

4

Đăng ký biên soạn TLGD

– Tác giả đăng ký theo Link

https://forms.gle/V1AGbeEyTJoXruE68

– Khoa/Viện/Bộ môn tổng hợp gửi Danh sách đăng ký biên soạn TLGD về P. KHCN&NCPT. (Mẫu BM-TLGD-03).

Tác giả

Khoa/Viện/Bộ môn

Đợt 1: Hoàn thành trước ngày 20/6

Đợt 1: Hoàn thành trước ngày 20/11

  1. Thực hiện biên soạn TLGD:

Bước

Nội dung

Công việc cụ thể

Đối tượng thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Giao nhiệm vụ biên soạn TLGD

Quyết định giao nhiệm vụ biên soạn TLGD

Phòng KHCN&NCPT tổng hợp, trình Hiệu trưởng duyệt

Đợt 1: Tháng 6

Đợt 2: Tháng 12

2

Ký hợp đồng biên soạn TLGD

Tác giả ký hợp đồng biên soạn TLGD tại Phòng KHCN&NCPT

(Phụ lục 1)

– Tác giả.

– Phòng KHCN&NCPT

3

Thực hiện biên soạn TLGD

– Tác giả tiến hành thực hiện biên soạn TLGD.

– Khoa/Viện/Bộ môn thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện biên soạn TLGD đúng theo thời gian đăng ký.

– Trong thời gian biên soạn TLGD, P.KHCN&NCPT tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện biên soạn TLGD theo Hợp đồng.

– Tác giả

– Khoa/Viện/Bộ môn.

– Phòng KHCN&NCPT

Theo Hợp đồng biên soạn TLGD

4

Gia hạn (hoặc hủy) Hợp đồng biện soạn TLGD

– Tác giả gửi đề nghị cấp Khoa/Viện/Bộ môn duyệt –> Gửi về P.KHCN&NCPT

– Tác giả

– Khoa/Viện/Bộ môn.

– Phòng KHCN&NCPT

  1. Thẩm định, nghiệm thu TLGD:
    • Bài giảng:

Bước

Nội dung

Công việc cụ thể

Đối tượng thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Hoàn thành biên soạn TLGD

Tác giả chuẩn bị:

– 05 bản thảo TLGD nộp Khoa/Viện/Bộ môn.

– Đề nghị Hội đồng Khoa học cấp Khoa/Viện/Bộ môn tiến hành thẩm định, nghiệm thu TLGD.

– Tác giả.

Hoàn thành

2

Thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu TLGD

Trình tự như sau:

– Khoa/Viện/Bộ môn ra QĐ thành lập Hội đồng: Gồm 6 thành viên (Chủ tịch HĐ, ỦV phản biện 1 và 2, Ủy viên, Ủy viên Thư ký HĐ, Ủy viên hành chính).

– Tác giả gửi bản thảo UV phản biện 1 và 2 nhận xét.

– Họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu TLGD (5 thành viên).

(QĐ, Mẫu BM-TLGD-04 và 05)

– Tác giả

– Hội đồng Khoa/Viện/Bộ môn.

3

Bàn giao TLGD

– Tác giả chỉnh sửa, bổ sung TLGD theo ý kiến của HĐ thẩm định, nghiệm thu.

– Gửi về P.KHCN&NCPT

+ Hồ sơ Thẩm định, nghiệm thu TLGD.

+ 02 bản thảo hoàn chỉnh.

+ 02 Đĩa CD có đủ nội dung TLGD (dạng Word và PDF).

+ Biên bản bàn giao TLGD (Mẫu BM-TLGD-06)

– Tác giả

– Khoa/Viện/Bộ môn.

– Phòng KHCN&NCPT

4

Thanh lý Hợp đồng

-Tác giả

– P.KHCN&NCPT (Phụ lục 2)

Giáo trình, Sách chuyên khảo:

Bước

Nội dung

Công việc cụ thể

Đối tượng thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Hoàn thành biên soạn TLGD

Tác giả chuẩn bị:

– 05 bản thảo TLGD nộp P.KHCN&NCPT.

-Đề nghị Hội đồng KH cấp Trường thông qua P. KHCN&NCPT thành lập HĐ thẩm định, nghiệm thu TLGD.

– Tác giả.

– Phòng

KHCN&NCPT

Hoàn thành

2

Thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu TLGD

Trình tự như sau:

– P.KHCN&NCPT đề xuất Hội đồng KH cấp Trường các thành viên tham gia HĐ: Gồm 6 thành viên (Chủ tịch HĐ, ỦV phản biện 1 và 2, Ủy viên, Ủy viên Thư ký HĐ, Ủy viên hành chính).

– P.KHCN&NCPT/Tác giả gửi bản thảo UV phản biện 1 và 2 nhận xét.

– Họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu TLGD (5 thành viên).

(QĐ, Mẫu BM-TLGD-04 và 05)

– Tác giả

– Hội đồng Khoa/Viện/Bộ môn.

3

Bàn giao TLGD

– Tác giả chỉnh sửa, bổ sung TLGD theo ý kiến của HĐ thẩm định, nghiệm thu.

– Gửi về P.KHCN&NCPT

+ 02 bản thảo hoàn chỉnh.

+ 02 Đĩa CD có đủ nội dung TLGD (dạng Word và PDF).

+ Biên bản bàn giao TLGD (Mẫu BM-TLGD-06)

– Tác giả

– HĐ Khoa học cấp Trường

– Phòng KHCN&NCPT

4

Thanh lý Hợp đồng

-Tác giả

– P.KHCN&NCPT (Phụ lục 2)

Ghi chú: Các biểu mẫu Dowload tại mục VĂN BẢN BIỂU MẪU (Quy trình ISO 9001-2015)