TÀI LIỆU NỘI BỘ

  • Quyết định số 573/QĐ-ĐHGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2014 về việc quy định quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (chi tiết tại đây)

  • Quyết định số 632/QĐ-ĐHGTVTHCM ngày 17 tháng 11 năm 2014 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại đây)

  • Quyết định số 734 /QĐ-ĐHGTVTHCM ngày 23 tháng 10 năm 2012 về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giảng dạy (chi tiết tại đây)

  • Quyết định số 447 /QĐ-ĐHGTVTHCM ngày 05 tháng 09 năm 2014 Quy định về hoạt động sáng kiến trong Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại đây)