THỂ LỆ ĐĂNG BÀI

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  • Tôn chỉ hoạt động

Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải đăng các thông tin, phổ biến các định hướng nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; công bố kết quả các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo; những thành tựu, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giao thông vận tải trong và ngoài nước; trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học công nghệ; và là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực giao thông vận tải và giáo dục đào tạo.

  • Yêu cầu chung

Nội dung bài viết phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí. Kiến thức trong bài viết cần được trình bày khoa học, logic và tường minh.

Bài báo phải 5 trang trở lên; khổ A4 (21x 29,7 cm); không cần đánh số trang; font: Times New Roman; dòng đầu tiên mỗi đoạn lùi vào cách lề 0,75 cm; canh lề trên 2,5cm; lề dưới 2,5cm; lề trái 3,0cm; lề phải 2,0cm; văn bản được chia thành 02 cột, độ rộng mỗi cột 7,75cm, khoảng cách giữa hai cột 0,5cm, cỡ chữ 12.

Tác giả gửi 01 file mềm được format dưới dạng Microsoft Word về Ban biên tập qua hòm thư điện tử, địa chỉ: tapchikhcngtvt@ut.edu.vn

  • Tiêu đề bài viết

Tiêu đề bài viết phản ánh nội dung chính của bài viết, trong đó tiêu đề chính được trình bày chữ in đậm, viết in hoa cỡ chữ 15, tiêu đề phụ cõ chữ 13.

Phía dưới là tên tác giả: Chữ thường, in đậm, nghiêng, cỡ chữ 11 và đơn vị công tác: Chữ thường, in nghiêng, cỡ chữ 11.

  • Tóm tắt và từ khóa

Bằng cả tiếng Việt tiếng Anh; chữ thường, in nghiêng, cỡ chữ 11.

Nội dung tóm tắt của bài viết: Khoảng 150 đến 200 từ, nêu rõ mục đích, nội dung chính, đóng góp mới, dữ liệu trình bày và kết luận chính của tác giả.

Từ khoá: Sau phần tóm tắt; tác giả viết khoảng 3 – 5 từ theo thứ tự alphabet.

  • Chú thích bảng, biểu, hình vẽ; công thức và tài liệu tham khảo

Chú thích: Chữ thường, nghiêng, cỡ chữ 10; căn giữa, đánh số liên tiếp; riêng phần bảng, biểu chỉ dẫn sẽ đặt ở phía trên của bảng và của hình vẽ được đề phía dưới hình.

Công thức phải được gõ bằng phần mềm MathType, rõ ràng theo ký hiệu thông dụng, đánh số công thức về phía bên phải và liên tiếp.

Tài liệu tham khảo được đặt ở cuối bài viết, sau phần kết luận. Khi trích dẫn tài liệu, đặt chỉ số của tài liệu trích dẫn trong dấu ngoặc vuông […] và để ở cuối câu.

+Sách: Học hàm, học vị (nếu có). Họ và tên (năm), tên sách (tên tập nếu có), tên nhà xuất bản, địa danh nhà xuất bản.

+Các văn bản của tổ chức, cơ quan: Tên tổ chức/cơ quan (năm), tên tài liệu, tên nhà xuất bản, địa danh nhà xuất bản.

+Các báo cáo trong các hội nghị, hội thảo Học hàm, học vị (nếu có). Họ và tên (năm), “Tiêu đề bài báo”, tên Hội thảo/Tuyển tập hội nghị, thời gian hội thảo/hội nghị, địa điểm tổ chức hội thảo/hội nghị, trang (nếu được xuất bản)

+Tạp chí, báo: Học hàm, học vị (nếu có). Họ và tên (năm), “tên tài liệu”, tên tạp chí/báo, số tạp chí/báo, (ngày tháng năm), trang.

+Tác giả là người nước ngoài, văn bản bằng tiếng Việt: Họ và tên (năm),tên tài liệu (người dịch), Tên nhà xuất bản, địa danh nhà xuất bản.

+Từ Tiêu chuẩn, Phát minh: Họ và tên, “tên /tiêu đề”, tên nước mà phát minh được đăng ký, số bằng phát minh, tháng ngày, năm.

+Sách điện tử: Họ và tên (năm, tháng ngày), tên tài liệu. (phiên bản), [phương tiện], tập (số),

Available: http://www.(url).

+Tạp chí điện tử: Họ và tên (năm, tháng), “Tiêu đề bài báo”, tên tạp chí, [loại phương tiện, tập (số), Available: http://www.(url).

+Trang Website: Họ và tên, “Tiêu đề”, Internet: http://www.(url), tháng ngày, năm cập nhật.

+Luận văn, luận án, báo cáo tốt nghiệp: Họ và tên (năm), tên luận văn/luận án, “luận văn thạc sĩ…./Luận án tiến sĩ…/Báo cáo tốt nghiệp…., cơ sở đào tạo, địa danh cơ sở đào tạo.

+Không có tên tác giả: Tên tài liệu (năm), tên nhà xuất bản, địa danh nhà xuất bản

  • Khác

Bài sẽ được gửi phản biện kín và được Ban biên tập đọc, góp ý sửa chữa và cho ý kiến có thể công bố trên Tạp chí.

Bản quyền: Tác giả đồng ý trao bản quyền bài viết (bao gồm cả tóm tắt) cho Ban biên tập Tạp chí. Tác giả có bài được đăng trên Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải được biếu 01 cuốn Tạp chí đăng bài đó và được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành.

Mẫu bài báo (chi tiết tại đây)