Văn Bản Biểu Mẫu

Title
Ho so dang ky bien soan TLGD
 1 file(s)  0 download
October 30, 2020 Download
Mau bai bao KHCN GTVT
 1 file(s)  9 downloads
October 29, 2020 Download
Quy trình Quản lý Biên soạn Tài liệu giảng dạy – Biểu mẫu
 1 file(s)  9 downloads
October 13, 2020 Download
Bài báo mẫu đăng trên TC KHCN GTVT
 1 file(s)  0 download
October 12, 2020 Download
quyet dinh ve viec gia han thuc hien
 1 file(s)  1 download
October 9, 2020 Download
quyết định quản lý sáng kiến cải tiến
 1 file(s)  0 download
October 8, 2020 Download
Quy định về biên soạn giáo trình
 1 file(s)  0 download
October 8, 2020 Download
Quy định về quản lý đề tài NCKH sinh viên
 1 file(s)  0 download
October 8, 2020 Download
Quy định về quản lý đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường
 1 file(s)  3 downloads
October 8, 2020 Download
Quy trình quản lý sáng kiến cải tiến
 1 file(s)  0 download
October 8, 2020 Download
Quyết định 52/2007/QĐ-BGTVT VỀ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ
 1 file(s)  0 download
October 8, 2020 Download
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đổi với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước
 1 file(s)  0 download
October 8, 2020 Download
Quy trình quản lý đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên
 1 file(s)  0 download
October 8, 2020 Download
Quy trình quản lý đề tài KHCN cấp trường
 1 file(s)  3 downloads
October 8, 2020 Download
Quyết định về việc giao đề tài và dự toán kinh phí thực hiện đề tài năm học 2019 2020
 1 file(s)  0 download
October 8, 2020 Download
Quyết định Hủy thực hiện hợp đồng Biên soạn TLGD
 1 file(s)  2 downloads
October 8, 2020 Download
Biểu mẫu về quy trình quản lý đề tài KHCN cấp trường
 1 file(s)  1 download
October 7, 2020 Download
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Bổ sung – 2009)
 1 file(s)  24 downloads
December 28, 2018 Download
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (2005)
 1 file(s)  19 downloads
December 28, 2018 Download
Hiệp ước WIPO về quyền tác giả
 1 file(s)  14 downloads
December 28, 2018 Download
Công ước Paris
 1 file(s)  16 downloads
December 28, 2018 Download
Quyết định về sở hữu trí tuệ trong ĐH GTVT TPHCM
 1 file(s)  59 downloads
December 28, 2018 Download
Mẫu lý lịch khoa học
 1 file(s)  47 downloads
December 8, 2018 Download
Mẫu giấy đề nghị hỗ trợ tiền
 1 file(s)  44 downloads
December 10, 2018 Download