Quyết định số 709/QĐ-ĐHGTVT ngày 30 tháng 09 năm 2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện biên soạn Tài liệu giảng dạy (Chi tiết tại đây)

Quyết định số 710/QĐ-ĐHGTVT ngày 30 tháng 09 năm 2020 về việc hủy hợp đồng biên soạn Tài liệu giảng dạy (Chi tiết tại đây)